Cum puteti ajuta?

Statut

STATUTUL Asociației SOS Infertilitatea

[ultima actualizare: august 2022]

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Asociația a cărei activitate este reglementată de prezentul stat poartă denumirea de Asociația SOS Infertilitatea.

Art. 2. Asociatia SOS Infertilitatea, denumita în continuare „Asociația”, se constituie că persoana juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (nonprofit).

Art. 3. Asociația dobandește personalitate juridica, în conformitate cu legislația română, la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 4. Asociația are sediul în București, str. Academiei, nr. 35-37, sc. A, et. 1, sector 1, dar își desfasoară activitatea  la nivel național și internațional, putând deschide filiale sau sucursale, în țară și străinatate, în vederea realizării scopului său.

Art. 5. Asociația se constituie pe perioadă nedeterminată, funcționând atât  timp cât sunt duse la îndeplinire scopurile propuse.

Art. 6. Patrimoniul inițial al Asociației este de 1.200 RON, aport în numerar al asociaților, care va fi completat ulterior din donații, subvenții, sponsorizări, fonduri primite în schimbul serviciilor prestate de cetățenii români și străini, cu orice alte mijloace prevăzute de lege – bunuri și fonduri realizate din activităti  proprii, diferite forme de colectare de ajutoare umanitare.

II. SCOPUL ASOCIAȚIEI

 Art. 7. Scopul Asociației este acela de  a desfasura acțiuni de interes comunitar și de grup în domeniile: fertilitate / infertilitate, adopție, sarcină, protecția copilului, parenting, implicare civică, proiecte culturale.

Scopul general al Asociației va putea fi atins prin realizarea următoarelor obiective:

 1. initierea și îmbunătățirea cadrului legislativ și a politicilor publice referitoare la fertilitate / infertilitate și la procedurile de reproducere umană asistată medical;
 2. îmbunătățirea cadrului legislativ și a politicilor publice în domeniul protecției copilului și adopției;
 3. implicare în acțiuni privind sarcina, protecția copilului, parentingul, precum si realizarea de proiecte culturale si de implicare civica;
 4. mediatizarea problemelor existente în sferele ce constituie domeniile de acțiune al Asociației prin luări de atitudine la radio, TV, în presa scrisă și în media online, prin conferințe, interviuri, comunicate, participarea la întrevederi, întâlniri, simpozioane naționale și internaționale etc.;
 5. asigurarea, în masura posibilitaților, de campanii de informare, oferirea de consiliere psihologică și/sau de specialitate persoanelor care solicită sprijin;
 6. organizarea unor colaborări, parteneriate, schimburi de experiență, luări de atitudine comune cu organizații (guvernamentale și non-guvernamentale) din țară și din strainătate în domeniile de interes ale Asociației;
 7. obținerea de fonduri alocate de către stat, de către organisme private sau de către persoane private, pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în statut;
 8. desfâșurarea de activități economice direct sau crearea de societăți comerciale în vederea obținerii de fonduri necesare îndeplinirii scopului Asociației;
 9. solicitarea, în condițiile legii și în raport cu nevoile concrete de spații și de sprijin material din partea autorităților administrației publice pentru desfășurarea activitaților;
 10. elaborarea prin resurse proprii sau în colaborare cu instituții, servicii, organizații guvernamentale și non-guvernamentale de proiecte/programe pentru:
 • educație pentru fertilitate și limitarea infertilității cuplurilor;
 • îmbunătațirea procesului de adopție în România;
 • campanii pentru o sarcină cât mai sanatoasă și o naștere cât mai puțin traumatică pentru mama și copil;
 • campanii pro alăptare, pro construirea unui atașament corect în relația cu copilul, pro educație pozitivă;
 • ateliere educative și ludice pentru copii, ateliere pentru creșterea competențelor și abilităților parentale, alte tipuri relevante de activități pentru parinți și copii;
 • biblioteca / mediateca cu resurse din domeniile fertilitate / infertilitate, sarcină, adopție, protecția copilului, parenting, implicare civică;
 1. promovarea și respectarea drepturilor copilului și ale familiei.

III. MEMBRII ASOCIAȚIEI. CALITATEA DE MEMBRU. DOBANDIRE ȘI PIERDERE.

Art. 8. Membrii Asociației sunt persoanele fizice sau juridice interesate, care doresc să acționeze pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 9. Membrii Asociației se încadrează în una din următoarele categorii:

 1. membri fondatori
 2. membri voluntari
 3. membri activi
 4. membri promotori

Art. 10. Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele care au participat la constituirea Asociației, figurând ca atare în actele de constituire ale acesteia.

           […GDPR…]

Art. 11. Membrii voluntari ai Asociației SOS Infertilitatea pot fi persoane care, cunoscând statutul, depun o cerere scrisă în care precizează că sunt de acord cu acesta și înteleg că prin propria activitate să contribuie la realizarea acestuia, prin desfășurarea unui stagiu de voluntariat, în timpul căruia nu au drept de vot. Calitatea de membru voluntar se obține prin votul favorabil al majorității simple a Consiliului Director. Membrii voluntari nu plătesc cotizație.

Poate deveni membru voluntar al Asociației orice persoană fizică, indiferent de vârstă, profesie, religie, sex, naționalitate, cetațenie, origine socială sau avere, care îndeplinește condițiile prevăzute în alineatul precedent.

Art.12 Membrii activi. Persoanele care au deja un stagiu de voluntariat de minimum 12 luni și doresc să își continue și dezvolte activitatea în organizaţie pot deveni membri activi ai Asociaţiei. Aceste persoane trebuie să își manifeste expres, prin cerere scrisă, dorința de a deveni membri activi. Calitatea de membru activ se obține prin votul favorabil al majorității simple a Consiliului Director. Membrii activi plătesc o cotizaţie stabilită de către Consiliul Director al Asociației. În cazuri intemeiate, membrii activi pot fi scutiţi de plata cotizaţiei.

[…GDPR…]

Art. 13 Membrii suporteri. Persoanele fizice și juridice cu posibilităţi materiale mai semnificative și care nu au timpul necesar pentru a participa activ, dar doresc să sprijine Asociația, pot deveni membri suporteri ai Asociației. Cotizaţia pentru membrii suporteri, mai consistentă decât cea pentru membrii activi, este stabilită de catre Consiliul  Director. Adeziunea ca membru suporter nu necesită stagiu de voluntariat. Membrii suporteri nu au drept de vot în cadrul Asociației, dar sunt informați periodic în ceea ce privește evoluția activității asociative.

Art. 14. Pierderea calității de membru al Asociației se face prin renunțare, excludere sau deces.

Art. 15. Renunțarea la calitatea de membru al Asociației se face prin înstiințare scrisă (transmisă pe cale postală sau pe cale electronică) adresată Consiliului Director.

Art. 16. Membrii care nu au achitat cotizatia pana la 1 iulie a anului calendaristic pe anul în curs sunt suspendați și pierd dreptul de vot până în momentul achitării cotizației la zi.

Art. 17. Membrii care nu au achitat cotizatia timp de doi ani și au fost anunțați în privința acestui aspect sunt excluși în mod automat din Asociație.

Art. 18. Membrii care desfășoară orice activitate contrară scopului Asociației și ordinii de drept din România, precum și cei care încalcă statutul și normele recunoscute de Asociație în regulamente proprii de organizare interna, aprobate de organele de conducere, sunt excluși din Asociație. Excluderea unui membru din Asociație pentru motivele prevazute în alineatul 1 se face cu votul a 2/3 din Consiliul Director și numai dupa înștiintarea scrisă (transmisă pe cale poștală sau pe cale electronică) a persoanei în cauză asupra motivelor.

Art. 19. Orice prejudiciu moral adus Asociației sau membrilor săi de către o persoană exclusă sau de către orice altă persoană, indiferent de calitatea sa, din motivele prevazute la art.19 al.1 atrage raspunderea materiala, civilă sau penală a acesteia.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR.

 Art. 20. Membrii voluntari ai Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) de a participa la activitățile organizate de către Asociație;
 2. b) de a fi informați asupra activității și hotărârilor Consiliului Director.

Art. 21. Membrii activi ai Asociației au urmatoarele drepturi:

 1. a) de a participa la activitatile organizate de catre Asociatie;
 2. b) de a fi informati asupra activitatii și hotararilor Consiliului Director;
 3. c) de a alege și de a fi ales la nivelul tuturor structurilor de conducere.

Art. 22. Membrii promotori ai Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) de a participa, la cerere, la activitățile organizate de către Asociație;
 2. b) de a fi informați asupra activității și hotărârilor Consiliului Director.

Art. 23. Membrii voluntari, membrii activi și membrii promotori ai Asociației au urmatoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte prevederile statutului Asociatiei;

b) să promoveze prin aparițiile publice și prin comportamentul personal imaginea Asociației;

c) să nu prejudicieze prin actele și faptele lor patrimoniul și reputația Asociației

d) să achite cotizația la termen (cu excepția membrilor voluntari, care nu plătesc cotizație).

V. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI.

Art. 24. Cuantumul cotizației membrilor va fi stabilit anual de către Consiliul Director și va fi supus aprobării prin majoritate simplă a Adunării Generale a Asociației.

Art. 25. Alte surse de venit ale Asociației sunt:

 1. sponsorizări și donații sub formă de ajutoare materiale, bănești, bunuri mobile și imobile din partea unor persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate;
 2. contravaloarea accesului la cursuri, ateliere și publicații, inclusiv electronice, ale Asociației sau contravaloarea unor contracte de cercetare științifică / de piață;
 3. valorificarea unei părți din bunurile materiale primite ca ajutoare și donații, în cotele și limitele prevazute de lege, pentru a crea disponibilități bănești care să poată asigura cheltuielile necesare desfășurării activității Asociației;
 4. dividendele societăților comerciale inființate de Asociație în vederea finanțării activităților asociative;
 5. orice alte modalități permise de lege, în strânsă legatură cu scopul și obiectivele Asociației.

Art. 26. Patrimoniul financiar și material al Asociației va putea fi folosit și destinat pentru realizarea scopului și obiectivelor prevăzute în prezentul statut, prin:

 1. constituirea unor fonduri destinate investițiilor legate de dotarea cu mijloace necesare pentru buna desfășurare a activității Asociației, între care sunt cuprinse imobile, mijloace de transport, materiale si mijloace de comunicare, birotică;
 2. premii, granturi, donații, cheltuieli de participare la acțiuni în țară și străinătate, cu aprobarea Consiliului Director;
 3. corespondența;
 4. procurarea de literatură de specialitate și de logistică necesară atelierelor, mediatecii și altor acțiuni asociative;
 5. dotarea și susținerea activității științifice și educaționale;
 6. editarea publicațiilor Asociației;
 7. susținerea financiară a invitaților din străinătate;
 8. orice cheltuieli legate de buna desfășurare a activității Asociației, care converg scopului acesteia.

VI. ORGANIZARE, CONDUCERE ȘI CONTROL

Art. 27. Asociația este persoană juridică de drept privat.

            Modul de organizare și funcționare a Asociației se stabilește prin hotărâri ale organelor de conducere și prin Regulamentul de Ordine Interna și Funcționare.

            In același mod urmează a se stabili: organigrama, condițiile privind angajarea salariaților, nivelul de salarizare, numirea personalului de conducere și execuție în cadrul diverselor activități ale Asociației.

Art. 28. Organele de conducere ale Asociației sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul sau Comisia de cenzori

Art. 29. Adunarea Generala a membrilor este forul conducator al Asociației și se întrunește anual sau în mod excepțional la solicitarea Consiliului Director.

            Convocarea exceptională se va face cu cel putin 21 de zile înainte de întrunire prin pagina web a Asociației sau/și prin convocare individuală transmisă pe cale poștală sau pe cale electronică.

Adunarea Generala este considerată statutară dacă sunt prezenți 50%+1 din totalul membrilor săi.

Convocarea excepționala a Adunării Generale se poate face la solicitarea Consiliul Director sau la solicitarea scrisă a cel putin 1/2 din totalul membrilor săi.

Art. 30. În cazul în care, în urma convocării excepționale a unei adunări generale, nu a fost întrunit cvorumul de 50%+1, iar condițiile care au determinat convocarea exceptională necesită adoptarea de urgență a unei hotărâri, se va proceda la o a doua convocare excepțională prin pagina web a Asociației sau/și prin convocare individuală transmisă pe cale poștală sau pe cale electronică, pentru o dată aflată la un interval de cel putin 15 zile față de data primei convocări. Adunarea Generala întrunită în aceste condiții – în urma celei de-a doua convocări excepționale consecutive – este considerată statutară indiferent de numarul participanților.

Art. 31. Adunarea Generală este competentă:

 1. să stabilească strategia și obiectivele generale ale Asociației;
 2. să aleagă și să revoce membrii Consiliului Director;
 3. să aleagă și să revoce cenzorul sau comisia de cenzori;
 4. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 5. să modifice statutul Asociației;
 6. să inființeze sucursale sau filiale;
 7. să dizolve și să lichideze Asociația;
 8. să analizeze și ăa aprobe activitatea Consiliului Director;
 9. orice alte atribuții prevăzute de lege.

Hotărârile în cadrul Adunării Generale se iau cu acordul a 50%+1 din membrii activi ai Asociației. Membrii voluntari și membrii suporteri nu au drept de vot.

Art. 32. Consiliul Director are rol executiv și se întrunește după necesități.

 Convocarea Consiliului Director poate fi solicitată de președinte singur sau de către cel putin 1/3 din membrii Asociației.

Art. 33. Consiliul Director este format din trei membri: un președinte și 2 membri. Adunarea Constitutivă va alege prima structură a Consiliului Director. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 7 ani.

Art. 34. Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

 1. decide și coordoneaza activitatea Asociației;
 2. prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele programelor Asociației;
 3. aproba organigramă și politica de personal a Asociatiei;
 4. reprezinta Asociatia in relatiile cu alte organizatii, precum si in relatiile cu institutiile statului;
 5. discuta si aproba problemele legate de dobandirea sau de pierderea calitatii de membru al Asociatiei;
 6. indeplineste orice alte atributii care converg scopului Asociatiei si care sunt stabilite de Adunarea Generala.

Art. 35. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

Art. 36. Cenzorul  are urmatoarele atributii:

 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 3. poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
 4. indeplineste orice alte atriburii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 37. Reprezentarea Asociatiei in raporturile cu terti, persoane fizice sau juridice se va face de catre presedintele Asociatiei, iar daca acesta se va afla in imposibilitate de a-si exercita functia, de catre vicepresedinte sau de catre un alt membru mandatat in acest sens.

Art. 37 În  cazul în care asociația nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare dintre asociați care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA.

Art.38. Asociatia SOS Infertilitatea se va dizolva in urmatoarele conditii:

 1. imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintata;
 2. in cazul insolvabilitatii;
 3. in celelalte cazuri prevazute de lege.

Art.39. Bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise unor persoane juridice avand acelasi scop sau un scop asemanator.

Procedura transmiterii acestor bunuri va fi hotarata de Adunarea Generala a membrilor prin vot.

VIII. DISPOZITII FINALE

Art. 40. Asociatia va putea, in functie de necesitati, sa angajeze forta de munca calificata si va asigura salarizarea conform prevederilor legale.

Art. 41. Modificarea si completarile ulterioare ale statutului se efectueaza in conditiile prevazute de lege.

Art. 42. Prevederile statutare se completeaza cu dispozitiile  O.G.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.